محصولات دارای آسیب و معیوب

ارائه و فروش کلیه محصولات آسیب دیده و سالم دسته مواد پلیمری و شیمیایی

محصولات استوک و کاملا سالم

ارائه و فروش کلیه محصولات استوک دسته مواد پلیمری و شیمیایی

محصولات کاملا نو اما بدون جعبه

ارائه و فروش کلیه محصولات نو و جعبه دار دسته مواد پلیمری و شیمیایی